ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Zapisanie się na szkolenie STA jest szybkie i proste, wystarczy wykonać następujące czynności:

1.Wybierz szkolenie z listy poniżej i kliknij znak "+"

2. Zostaniesz przeniesiony do wirtualnego koszyka "Przelewy 24",

3. Wypełnij formularz w wirtualnym koszyku i dokonaj płatności.

Po wykonaniu czynności dostaniesz wiadomość e-mail z potwierdzeniem płatności.

Wszelkie dodatkowe szczegóły znajdziesz w regulaminie.

LISTA SZKOLEŃ

FIZJO_SKILLS: Staw skokowy i stopa 1 dzień - 500 zł / 23 października 2021 / Szczecin
FIZJO_SKILLS: Staw skokowy i stopa 2 dni - 750 zł / 23 października 2021 / Szczecin
FIZJO_SKILLS: Staw skokowy i stopa 1 dzień - 500 zł / 20 listopada 2021 / Poznań
FIZJO_SKILLS: Staw skokowy i stopa 2 dni - 750 zł / 20 listopada 2021 / Poznań

REGULAMIN

 1. Regulamin przedstawia warunki uczesnictwa w szkoleniach organizowanych przez Fizjo Activ Mariusz Hernik, ul. Krasińskiego 59F/6 , 71-447 Szczecin, zwany w dalszej części regulaminu Organizatorem.
 2. Organizator organizuje szkolenia o tematyce i terminach przedstawionych w sposób szczegółowy w ofercie szkoleniowej na stronie www.sta.edu.pl.
 3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest rejestracja poprzez stronę www.sta.edu.pl.
 4. Zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać najpóźniej w terminie do 10 dni przed jego rozpoczęciem (decyduje data rejestracji). Natomiast gdy termin ten minie, możliwe jest zgłoszenie się na szkolenie poprzez indywidualne ustalenie z organizatorem w sposób telefoniczny.
 5. Organizator ustala i ogranicza liczbę uczestników każdego ze szkoleń.
 6. Kwalifikacja do grupy uczestników następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń oraz dokonania wpłaty.
 7. W przypadku braku miejsc na liście uczestników, istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową, z ktorej to w przypadku rezygnacji bądź skreślenia zakwalifikowanej wcześniej osoby, można zostać umieszczonym na liście uczestników szkolenia.
 8. Po otrzymaniu zgłoszenia orgnizator prześle uczestnikowi za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia.
 9. Informacje dotyczące przebiegu oraz organizacji szkolenia znajdują się wjego opisie na stronie internetowej www.sta.edu.pl,
 10. Faktura za szkolenie zostanie zgonie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wystawiona w terminie 7 dni od wpłynięcia opaty na konto Organizatora oraz przekazana odbiorcy podczas szkolenia lub przesłana pocztą.
 11. Osoba zgłoszona na szkolenie, może zrezygnować zuczestnictwa w każdej chwili poprzedzającej jego rozpoczęcie. Podstawą doprzyjęcia rezygnacji jest poinformowanie o tym Organizatora w formie pisemnej (poczta elektroniczna). Wysokość zwracanej kwoty należnej za szkolenie uzależniona jest od terminu dostarczenia Organizatorowi informacji o rezygnacji.
 12. W przypadku gdy rezygnacja w postaci dostarczenia Organizatorowi wiadomości e-mail ma miejsce na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia, kwota należna za szkolenie jast zwracana Uczestnikowi w całości. Gdy rezygnacja z udzuału w szkoleniu, w postaci dostarczenia Organizatorowi wiadomości e-mail ma miejsce w terminie krótszym niż 7 dni roboczych od planowanego terminu szkolenia, jednak nie później niż 3 dni robocze od daty rozpoczęcia szkolenia, Uczestnik otrzymuje kwotę pomniejszoną o koszty poniesione przez Organizatora w związku z organizacją szkolenia.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed jego rozpoczęciem w przypadku braku odpowiedniej liczby uczestnikówlub wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 14. W przypadku odwołania szkolenia Organizator zobowiązuje się do poinformowania uczestnika drogą telefoniczną oraz poprzez wiadomość e-mail. W takiej sytuacji opłaty zostajązwrócone uczestnikom w całości,
 15. W sytuacji odwołania szkolenia zgodnie z dyspozycją zgłoszonego Uczestnika wpłacona kwota zostaje zwrócona na konto z którego dokonana została płatność, lub pozostaje na rachunku Organizatora tytułem opłaty za szkolenie, które odbędzie się w poźniejszym terminie.
 16. O wyznaczonym , nowym terminie szkolenia Organizator poinformuje Uczestnika drogą mailową.
 17. W przypadku zdarzenia losowego, bądź też choroby prowadzącego, Organizator zastzrega sobie możliwość jego zmiany na inna osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.
 18. W momencie zaistnienia sytuacji zmiany prowadzącego uczestnik ma prawo zadecydować o uczestnictwie w szkoleniu bez konsekwencji finansowych.
 19. Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały informacyjne, poczęstunek podczas przerwy (obejmujący: kawę, herbatę, wodę, słodkie przekąski) oraz certyfikat. W indywidualnych przypadkach cena szkolenia może zawierać dodatkowe korzyści, szczegółowo wskazane w informacji o szkoleniu. Organizator nie zapewnia dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
 20. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć/materiałów video zarejestrowanych podczas szkolenia, w którym uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji w materiałach marketingowych Organizatora.
 21. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom i instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, NIP, dane teleadresowe numer telefonu, adres e‐mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 22. Rejestracja video oraz dźwięku na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia przez jego uczestników, jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Organizatora, oraz osoby prowadzącej szkolenie.
 23. Uczestnicy szkoleń organizowanych przez Organizatora są odpowiedzialni finansowo za szkody spowodowane przez siebie, z własnej winy w trakcie trwania szkoleń .
 24. Przesłanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego regulaminu.